Startseite
IMPRESSUM
Deutsch-französische Gesellschaft Leverkusen e.V.
c/o Marthe Blümel, Bielertstr. 13, D-51379 Leverkusen, Tel. +49 2171 44510, E-Mail: martheblueme@dfg-leverkusen.de


Bienvenue au site de l'Association Franco-Allemande de Leverkusen (fondée en 1997)

Rendezvous DFG - AAVAL à Mechelen / Malines fin mars 2019

Fotos Marthe Blümel